Usіugi:

Opis zdjкcia, a w nim waїne dla nas sіowa kluczowe Nasza firma zajmuje siк kompleksow± obsіug± geodezyjn±. Wykonujemy zlecenia dla indywidualnych inwestorуw, jak i firm.

Wykonujemy wszelkie prace geodezyjne w tym miкdzy innymi:
  • Obsіuga inwestycji
  • Pomiary sytuacyjno - wysoko¶ciowe
  • Mapy do celуw projektowych
  • Wytyczenia budynkуw i innych obiektуw
  • Wytyczanie sieci uzbrojenia terenu wraz z przyі±czami
  • Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne budynkуw i obiektуw
  • Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu wraz z przyі±czami
  • Okazania i wznowienia znakуw granicznych
  • Podziaіy nieruchomo¶ci
  • Okre¶lenie wysoko¶ci niedostкpnych punktуw